Ochrana osobných údajov


Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.agrostyro.eu/store/ je spoločnosť:
Agrostyro s.r.o.
Priemyselná 9, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34097694
DIČ: 2020412207
IČ DPH: SK2020412207

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme vaše súkromie. Preto Vás nižšie informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre uspokojenie vašich požiadaviek.

V Agrostyro s.r.o. prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené.
Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovný zoznam osobných údajov o Vás:
• meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre),
• voliteľné ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná),
• e-mailová adresa,
• telefónne číslo (pre kuriéra)
Tieto osobné údaje budú použité výlučne za účelom vybavenia vašej objednávky a sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém, kde budú uchované po dobu 10 rokov podľa zákona. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Po registrácii môžete svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, že si želáte zrušiť svoju objednávku, požiadajte nás o to e-mailom na adrese agrostyro@agrostyro.sk.
Vaše osobné údaje získavame v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s nami v súlade s čl.6 ods.1 písm.b) GDPR.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím stranám, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná za účelom doručenia Vašej objednávky. Sú to najmä prepravné spoločnosti – v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.
Potvrdením objednávky prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, s okamžitou účinnosťou písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na nás (agrostyro@agrostyro.sk) a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na:
• opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,
• právo na výmaz osobných údajov,
• právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
• právo namietať spracúvanie osobných údajov,
• právo na presnosť osobných údajov,
• právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu,
• právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame, teda ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).
Ochrana údajov
Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Informácie, ktoré zadávate, sa prenášajú v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov zo strany tretej osoby.