Obchodné podmienky

 I. Prevádzkovateľom internetového obchodu  www.agrostyro.eu je spoločnosť:

Agrostyro s.r.o.

Priemyselná 9

953 01 Zlaté Moravce

IČO: 34097694

DIČ:  2020412207

IČ DPH: SK2020412207

Kontakt:

e-mail: agrostyro@agrostyro.sk

telefón: +421 37  6422 745

( ďalej aj „spoločnosť“, „predávajúci“ )

II. Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

1, Uzatvorením zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať tovar podľa bližšej špecifikácie v elektronickej objednávke kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu.

2, Elektronická objednávka sa uskutočňuje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho s registráciou alebo bez registrácie v internetovom obchode písomnou formou e-mailom ( vrátane objednávky cez e-shop ), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

3, Podmienkou, aby elektronická objednávka bola platná, je výber tovaru s bližšou špecifikáciou ( rozmery, farebné prevedenie a iné špecifikácie uvedené pri konkrétnych výrobkoch ) uvedenie počtu kusov a vyplnenie údajov:

     a) spôsob dopravy tovaru

     b) spôsob platby za tovar

     c) vyplnenie osobných údajov kupujúceho

     d) potvrdenie objednávky

4, K uzatvoreniu zmluvy dôjde odoslaním objednávky kupujúcim po prekontrolovaní objednávky pred jej odoslaním a potvrdením objednávky predávajúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť objednávku bezodkladne po doručení. Automatický e-mail odoslaný kupujúcemu po vytvorení objednávky sa nepovažuje za potvrdenie objednávky.

5, Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

6, V prípade tovaru vyrábaného na mieru podľa požiadaviek kupujúceho sa na platnosť zmluvy vyžaduje zaplatenie preddavku kupujúcim za tovar bližšie špecifikovaným v objednávke. Preddavok je kupujúci povinný uhradiť v celkovej cene objednaného tovaru vyrábaného na mieru podľa požiadaviek kupujúceho.

7, V prípade tovaru nevyrábaného na mieru podľa požiadaviek kupujúceho sa na platnosť zmluvy nevyžaduje zaplatenie preddavku kupujúcim za tovar.

8, V prípade, že v objednávke bude kombinácia tovaru vyrábaného na mieru a tovaru nevyrábaného na mieru, tak sa na platnosť zmluvy vyžaduje uhradenie preddavku kupujúcim len za tovar vyrábaný na mieru.

9, V prípade, ak sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku tovaru vyrábaného na mieru, ktorá ešte nebola potvrdená predávajúcim, je kupujúci povinný predávajúceho bezodkladne oboznámiť o tejto skutočnosti formou žiadosti o zrušenie objednávky, ktorú odošle na e-mail: agrostyro@agrostyro.sk. Kupujúci si toto právo môže uplatniť najneskôr však do doby začatia výrobného procesu, pričom je kupujúci povinný si túto skutočnosť zistiť u predajcu.

10, Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kedykoľvek, pričom je predávajúci povinný o tejto skutočnosti vhodne upozorniť kupujúceho.

III. Cena za tovar

1, Cena za tovar uvedená na internetovom obchode predávajúceho je uvedená s 20% DPH. Ceny uvádzané pri jednotlivých tovaroch v sebe nezahŕňajú dopravu a dodanie tovaru a poplatky súvisiace s typom platby. Spôsob dopravy a dodania tovaru a typ platby si kupujúci určí pri elektronickej objednávke tovaru, pričom náklady na dopravu a dodanie tovaru a typ platby sú v tejto časti uvedené.

2, Spôsob úhrady ceny kupujúcim, ktoré akceptuje predávajúci sú nasledovné:

     a) platba online cez elektronické bankovníctvo pri platbe vopred

     b) platba v hotovosti pri prebratí na dobierku

     c) platba v hotovosti pri osobnom odbere

3, V prípade dodania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti ( Slovenská pošta a.s.) je faktúra a doklad o zaplatení tovaru súčasťou dodávky. V prípade osobného odberu je faktúra a doklad o zaplatení tovaru odovzdaná kupujúcemu ihneď pri prevzatí tovaru.

4, Pri akciovom tovare platí akcia do vyčerpania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

5, Pri tovare, na ktorý je uvedená akákoľvek akcia, zvýhodnená cena, zľava alebo bonus, alebo pri tovare, kde je uvedená doprava zdarma, nie je možné aplikovať žiadnu inú zľavu, bonus, akciovú cenu či inú výhodu. Akcie, zľavy, bonusy alebo zvýhodnené ceny nie je možné medzi sebou kumulovať ani v prípade, keď je tovar v omeškaní.

IV. Záručné podmienky

1, Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov ( pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak ) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o prevzatí tovaru ( zaplatení ) je kupujúci povinný starostlivo uchovať a v prípade reklamácie tovaru povinný predložiť predávajúcemu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadne ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dokladu o prevzatí tovaru.

2, Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

3, Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, neodbornou inštaláciou tovaru, neodbornou montážou tovaru, resp. používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.

4, Predávajúci nezodpovedá za nesúlad farieb tovaru dodaného a objednaného, ak bol nesúlad farieb spôsobený zobrazovacím zariadením kupujúceho v čase objednania tovaru ( napr. monitor, tlačiareň atď. ).

5, Reklamáciu je možné uplatniť si písomnou formou doručením vyplneného formulára, ktorý nájdete na konci obchodných podmienok na stiahnutie. Vo formulári je potrebné uviesť všetky potrebné údaje s podrobným popisom predmetu reklamácie. Následne bude kupujúci informovaný o ďalšom postupe vybavovania reklamácie.

6, Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

7, Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch , najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

8, Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby táto vada bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady ( opravy ) o výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby

b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a následné vrátenie vynaložených prostriedkov. ( peňazí )

c) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V. Dodacia doba

1, Dodacia doba na tovar je uvedená pri každom konkrétnom tovare a začína plynúť od zaplatenia preddavku kúpnej ceny na účet predávajúceho pri tovare vyrábaného na mieru podľa špeciálnych požiadaviek kupujúceho, resp. od potvrdenia objednávky predávajúcim pri tovare nevyrábaného na mieru. Do toho času sa nezapočítava čas prepravy.

2, V závislosti na druhu výberu prepravy sa môže dodávka predĺžiť o čas prepravy ( nie však viac ako 3 pracovné dni ). Dodacia doba sa môže predĺžiť na základe nepredvídaných okolností, ako zlyhanie prepravy, výpadok materiálov na objednaný tovar, vypredanie zásob, vypredanie akciového tovaru a pod. V prípade predĺženia dodania tovaru, sa predávajúci zaväzuje vhodným spôsobom oboznámiť kupujúceho o dôvodoch predĺženia, ako aj o termíne dodacej doby.

3, Kupujúci má právo v prípade predĺženia dodacej doby od zmluvy odstúpiť. V prípade objednania akciového tovaru, si predávajúci vyhradzuje právo nedodania tovaru z dôvodu vypredania zásob, v takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie preddavku.

4, Ak si kupujúci objedná väčšie množstvo tovarov, budú mu dodané v jednej zásielke, pričom ich dodacia doba bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou dobou.

VI. Doprava

1, Doprava tovaru kupujúcemu je spoplatnená osobitne. Rozvoz tovaru predávajúci realizuje prostredníctvom prepravných spoločností, avšak v prípade vybraných produktov (napr. tepelnoizolačné omietky, Politerm, polystyrénová drť a pod.) je nutný osobný odber (podľa bodu VII). Kupujúci je povinný zásielku prekontrolovať pri preberaní. V prípade, že je zásielka nepoškodená, zaväzuje sa túto zásielku prevziať. V prípade bezdôvodného odopretia prevzatia alebo iného zmarenia doručenia zásielky sa kupujúci zaväzuje nahradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením, okrem prípadu, že mu bol doručený poškodený tovar alebo obal tovaru bol zjavne poškodený. Ak je obal tovaru poškodený, kupujúci je povinný skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade poškodenia tovaru, túto skutočnosť napíše do poznámky v dodacom liste a bezodkladne to oznámi predávajúcemu. Následne pri riešení reklamácie je kupujúci povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

2, Pokiaľ je po rozbalení tovar poškodený inak ( výrobná vada ), je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu.

3, Vady spôsobené mechanickým poškodením predávajúci neakceptuje, pokiaľ nie sú zapísané v preberacom protokole.

VII. Osobný odber tovaru

1, Osobný odber tovaru je možný v mieste sídla prevádzkovateľa internetového obchodu.

2, Osobný odber tovaru je možný v pracovnej dobe, ktorá je uvedená pri kontaktoch na internetovom obchode. Spôsob dodania „Osobný odber“ musí kupujúci nahlásiť ( zvoliť ) už pri objednávke. Pri osobnom odbere tovaru predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené vlastnou prepravou, a pod.

VIII. Ustanovenia o odstúpení od zmluvy

1, Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona č. 102/2014 Z. z. má právo odstúpiť od zmluvy ( objednávky ), predmetom ktorej je dodanie tovaru nezhotoveného na mieru, bez uvedenia dôvodu v lehote 14 ( štrnásť ) dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo ním poverenou osobou s výnimkou dopravcu.

2, Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho v zmysle § 7 ods. 6 písm. a) až písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z., tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, nakoľko sa nejedná o sériovo vyrábaný tovar, ale o tovar zhotovený podľa špecifických požiadaviek konkrétneho kupujúceho.

3, V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, je kupujúci povinný najneskôr do 14 ( štrnásť ) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy odoslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

4, V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Pre prípad, že kupujúci odošle tovar predávajúcemu s tým, že náklady má zaplatiť adresát zásielky ( predávajúci ), si predávajúci vyhradzuje právo náklady spojené s vrátením tovaru odpočítať od preddavku zaplatenom kupujúcim, resp. neprebrať zásielku, kde preddavok nebol zaplatený kupujúcim za tovar nezhotovený na mieru podľa požiadaviek kupujúceho.

5, V prípade, že je kupujúcemu dodaný úplne iný tovar, prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí predávajúci.

6, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy ( objednávky ), v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je zverejnený aj na internetovom obchode predávajúceho. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (objednávky ) nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy  jednoznačným vyhlásením ( napríklad listom alebo e-mailom ) na adrese Agrostyro s.r.o., Priemyselná 9 , 95301 Zlaté Moravce, e-mail: agrostyro@agrostyro.sk a prípadne aj telefonicky na číslo +421 37  6422 745. Ak máte záujem, môžete vyplniť vzorový formulár, ktorý nájdete na konci obchodných podmienok na stiahnutie.

7, Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a doručení tovaru späť resp. odoslaní relevantného dokladu o zaslaní tovaru späť. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

IX. Ochrana osobných údajov

1, Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

2, Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu. Predávajúci ich používa k realizácii a zaúčtovaniu platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s kupujúcim. Predajcovi umožňujú uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať platbu kupujúceho uskutočnenú bankovým prevodom. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri internetového obchodu. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa internetového obchodu o vymazanie ním poskytnutých údajov z jeho databázy, pričom prevádzkovateľ tak okamžite učiní ak mu to umožňuje platná legislatíva.

3, Údaje kupujúceho nie sú poskytované žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca predávajúceho nevyhnutná, na riadne vybavenie objednávky kupujúceho. Sú to najmä banky a prepravné spoločnosti ( adresa a kontakt pre dodanie ). Tieto údaje sú však poskytnuté jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky kupujúceho. Databázu kontaktov predávajúci nepredáva, neprenajíma a ani neposkytuje žiadnej tretej strane.

4, Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva ( platenie za tovar cez internet ) sú realizované priamo na stránke banky kupujúceho, ktorá poskytuje predávajúcemu jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie. V žiadnom prípade sa predávajúci nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte kupujúceho.

5, Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v internetovom obchode na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

6, Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

7, Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov, pričom tieto údaje predávajúci okamžite blokuje alebo likviduje. V tomto prípade už predávajúci nebude používať poskytnuté osobné údaje na marketingové účely.

X. Alternatívne riešenie sporov

1, Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

2, Subjektom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle zákona o alternatívnom riešení sporov Slovenská obchodná inšpekcia.

3, Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

4, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

5, Predávajúci a kupujúci sú povinní poskytnúť spolusúčinnosť Slovenskej obchodnej inšpekcii pri alternatívnom riešení sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša predávajúci a kupujúci samostatne bez nároku na ich náhradu.

6, Ďalšie práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri alternatívnom riešení sporu sa správajú ustanoveniami zákona o alternatívnom riešení sporov.

7, Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

XI. Záverečné ustanovenia

1, Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2, Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

3, Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4, Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

XII. Používanie súborov cookies

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webstránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webstránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve webstránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webstránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookie

Jednotlivé webstránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich webstránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webstránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webstránok. 


Dokumenty na stiahnutie:

Odstúpenie od zmluvy na diaľku

Reklamačný protokol

Poskytovateľ služby nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne škody, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú použitím informácií, ktoré obsahuje táto webová stránka, vrátane škôd, ktoré vzniknú z nepresností, opomenutí alebo chýb. Každý, kto sa spoľahne na informácie, ktoré sú obsahom tejto stránky, alebo akýmkoľvek spôsobom použije údaje, ktoré sú v nej obsiahnuté, tak robí na vlastné riziko. Poskytovateľ služby týmto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek škody, vrátane, a to bez obmedzenia, priamych, nepriamych alebo následných škôd vrátane straty z príjmov, straty zo zisku, straty príležitosti alebo iné škody.